Thứ năm, 18/07/2024
Hệ thống đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm, các tin bài và số liệu chỉ có tính tham khảo!

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

      Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái (Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc và chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện, trực tiếp của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái.

      Trung tâm có chức năng thông tin, thống kê khoa học và công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ; cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực đo lường, thử nghiệm, giám định, đánh giá và tư vấn về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử và thực hiện nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của tỉnh theo quy định của pháp luật.

      Trung tâm có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng hoạt động theo quy định của pháp luật.

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm (Quyết định số 738/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái). Cụ thể như sau:

(1) Tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, quy hoạch về ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ, nhiệm vụ dài hạn, hằng năm tại địa phương; tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt. theo dõi, đánh giá, tổng kết, báo cáo định kỳ về hoạt động ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ, hoạt động sự nghiệp về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và năng suất sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành.

(2) Thực hiện chức năng nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

      a) Tổ chức hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách khuyến khích ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ trong phạm vị chức năng nhiệm vụ được giao.

      b) Tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường.

      c) Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm; đào tạo, chuyển giao, thương mại hóa và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm.

      d) Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nghuyên tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

      đ) Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện của địa phương đối với các sản phẩm mới.

      e) Tổ chức chế tạo, xây dựng và lắp đặt thiết bị; sản xuất các sản phẩm hoặc các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cuaú thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học và công nghệ trong và ngoài nước.

      g) Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên, các hoạt động sự nghiệp phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ; thực hiện dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện các hoạt động tư vấn, môi giới, xúc tiến chuyển giao công nghệ và cung cấp các dịch vụ khoa học và công nghệ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

      h) Tham gia và tổ chức thực hiện các hoạt động trình diễn, kết nối cung, cầu công nghệ; tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm giới thiệu, quảng bá công nghệ và kinh doanh các sản phẩm côngh nghệ trong phạm vi chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

      i) Xây dựng và cung cấp dữ liệu công nghệ, chuyên gia công nghệ phục vụ công tác quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ; tổ chức đào tạo, tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân; tổ chức các cuộc tham quan các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài tỉnh.

      k) Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng phù hợp với địa phương.

      n) Xác định nhu cầu hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, nhu cầu ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ tại địa phương; thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đổi mới công nghệ.

(3) Thực hiện chức năng thông tin, thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

      a) Tổ chức, thực hiện việc xử lý, phân tích, tổng hợp, cung cấp thông tin khoa học và công nghệ; thông tin, số liệu thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ lãnh đạo, quản lý nhà nước của địa phương; xuất bản và cung cấp các xuất bản phẩm định kỳ, ấn phẩm chuyên đề, tạp chí thuộc lĩnh vực thông tin, thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

      b) Tổ chức thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định.

      c) Khai thác, tra cứu, cung cấp các nguồn tin khoa học và công nghệ trong nước và nước ngoài để phục vụ cho công tác xác định, tuyển chọn, thực hiện và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ khác cho các chương trình, đề án quan trọng; phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

      d) Xây dựng, phát triển hạ tầng thông tin khoa học và công nghệ; tham gia xây dựng, cập nhật và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; xây dựng, quản lý, kết nối và chia sẻ các cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ của địa phương bảo đảm việc tích hợp, trao đổi, chia sẻ dữ liệu đồng bộ, thống nhất.

      đ) Đầu mối kết nối triển khai các dự án của Hệ tri thức Việt số hóa tại địa phương. Triển khai xây dựng các dự án dữ liệu của địa phương; phát triển, tích hợp hệ thống dữ liệu và thông tin quản lý của địa phương trong các lĩnh vực như: giáo dục, nông nghiệp, y tế, khoa học và công nghệ, văn hoá... và chia sẻ công khai trên Hệ tri thức Việt số hóa để cộng đồng khai thác, sử dụng.

      e) Thiết lập, triển khai và kết nối Mạng VinaREN, các mạng thông tin khoa học và công nghệ khác; ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, phương tiện kỹ thuật tiên tiến trong hoạt động thông tin, thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

      g) Tổ chức thực hiện chế độ báo cáo, thống kê ngành khoa học và công nghệ tại địa phương.

      h) Tham gia tổ chức thực hiện các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia và ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia tại địa phương; tổ chức triển khai các cuộc điều tra thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của địa phương; tổng hợp, xử lý, phân tích và cập nhật vào cơ sở dữ liệu về các cuộc điều tra thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc phạm vi quản lý của địa phương; phổ biến, công bố kết quả điều tra thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của địa phương.

      i) Tổ chức thực hiện phổ biến thông tin khoa học và công nghệ, thông tin thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của địa phương; phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng đưa tri thức khoa học đến với mọi đối tượng; cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

      k) Tổ chức và phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ của địa phương; bổ sung sách, báo, tài liệu dưới các hình thức như mua, tặng, trao đổi; tổ chức và phát triển công tác thư viện, thư viện điện tử, thư viện số, mạng thông tin khoa học và công nghệ của địa phương; tham gia Liên hợp thư viện Việt Nam về các nguồn tin khoa học và công nghệ.

      l) Tổ chức, phối hợp tổ chức, tham gia Chợ công nghệ và thiết bị (Techmart), kết nối cung - cầu công nghệ (Techdemo), Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Techfest), các trung tâm, sàn giao dịch thông tin công nghệ trực tiếp và trên mạng Internet, triển lãm, hội chợ khoa học và công nghệ trong và ngoài nước. Thu thập, cung cấp thông tin công nghệ, các sản phẩm và dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ; thông tin kết quả nghiên cứu ứng dụng, các tiến bộ kỹ thuật tại địa phương; thông tin về các chuyên gia tư vấn khoa học và công nghệ.

      m) Thực hiện, phối hợp thực hiện nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

      n) Tổ chức, tham gia tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; sự kiện, hội nghị, hội thảo do Bộ Khoa học và Công nghệ, các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức hằng năm về lĩnh vực thông tin, thống kê khoa học và công nghệ; lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

      o) Tổ chức, phối hợp tổ chức tham quan, học tập, hợp tác chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình hoạt động thông tin, thống kê khoa học và công nghệ.

      p) Tổ chức, thực hiện, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, giáo dục và đào tạo, sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của xã hội trong lĩnh vực thông tin, thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

(4) Thực hiện hoạt động sự nghiệp và dịch vụ về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa

       a) Thiết lập, duy trì, bảo quản và khai thác các chuẩn đo lường của địa phương.

      b) Thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường trong các lĩnh vực và phạm vi đã đăng ký, được chỉ định; cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện đo, chuẩn đo lường, thiết bị thí nghiệm, vật liệu, dụng cụ, thiết bị điện theo quy định của pháp luật.

      c) Thực hiện hoạt động tư vấn, đào tạo, hỗ trợ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

      d) Thực hiện hoạt động thử nghiệm, giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước.

      đ) Thực hiện hoạt động tư vấn, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước.

      e) Thực hiện tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và các công cụ cải tiến nâng cao năng suất chất lượng cho các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.

      g) Thực hiện các hoạt động trợ giúp việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình và môi trường (theo quy định tại điểm h Điều 9 Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN và tại mục 3.4 ISO 9000 năm 2015).

      h) Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thực hiện công tác kiểm tra. thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, nhãn hàng hóa, chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên địa bàn tỉnh, hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu, mã số mã vạch theo sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

      i) Thực hiện các hoạt động trợ giúp các đơn vị, tổ chức tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia; ứng dụng công nghệ mã số, mã vạch.

      k) Tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật của địa phương.

      l) Tổ chức, tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng, TBT và năng suất.

      m) Thực hiện áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và năng suất.

      n) Tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu, quảng bá về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, mã số mã vạch, năng suất và chất lượng tại địa phương.

      o) Tổ chức tham quan, học tập, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng.

      p) Thực hiện các hoạt động kỹ thuật khác về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và năng suất phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

(5) Thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế, hợp tác nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

(6) Thực hiện nhiệm vụ quản lý về công tác tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và của Sở Khoa học và Công nghệ

      a) Quản lý tổ chức bộ máy và quản lý nhân lực theo thẩm quyền và quy định của pháp luật (xây dựng vị trí việc làm, tuyển dụng, bổ nhiệm, thực hiện chế độ, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, ...đối với viên chức và người lao động).

      b) Quản lý tài chính, tài sản theo thẩm quyền và quy định của pháp luật (tiếp nhận, phân bổ, hạch toán thu chi các nguồn tài chính của đơn vị; theo dõi quản lý tài chính, tài sản của tổ chức; mua sắm, thanh lý tài sản cố định...);

      c) Tổ chức việc thu, nộp, quản lý và sử dụng kinh phí và các khoản thu khác liên quan đến hoạt động sự nghiệp và các dịch vụ công về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá và các lĩnh vực hoạt động sự nghiệp khoa học khác theo quy định của pháp luật.

      d) Quản lý và cấp phát tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo; phiếu kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hoá, các chứng từ và tài liệu làm căn cứ cho việc thu phí, lệ phí và thu dịch vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định.

      đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, trạm thuộc Trung tâm (Quyết định số 97/QĐ-SKHCN ngày 12/7/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái).

* Quyết định đính kèm:

- Quyết định 812/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- QĐ 738/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái.

- QĐ 97/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng, đơn vị thuộc Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái.

video photo

Liên kết website