Thứ năm, 18/07/2024
Hệ thống đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm, các tin bài và số liệu chỉ có tính tham khảo!

TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Về tổ chức chức bộ máy của Trung tâm: Giám đốc và 2 Phó Giám đốc (đến 01.01.2024 còn 01 Phó Giám đốc; 01 Phó Giám đốc nghỉ hưu theo chế độ); Trung tâm hiện có 23 viên chức và 01 hợp đồng lao động; trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tiến sĩ 01 đồng chí (chiếm 4,2%), Thạc sỹ 05 đồng chí (chiếm 20,8%), Đại học 17 đồng chí (chiếm 70,8%), Trung cấp 01 đồng chí (chiếm 4,2%); được chia thành 03 phòng, trạm trực thuộc gồm:

(i) Phòng Thông tin - Tổng hợp: 06 người (viên chức 05 người và lao động hợp đồng 01 người), trong đó có 01 Phó Trưởng phòng Phụ trách phòng;

(ii) Phòng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: 07 người, trong đó có 01 Trưởng phòng;

(iii) Trạm Nghiên cứu, thực nghiệm, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (Trạm nghiên cứu, thực nghiệm): 09 người, trong đó có 01 Trưởng Trạm.Ảnh mô tả


THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

 

STT Họ và tên Chức vụ

Điện thoại

Lĩnh vực phụ trách
1
Lê Viết Bảo
Giám đốc  0912785261

- Lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Quyết định số 738/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động của Phòng Thông tin - Tổng hợp, Phòng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Sinh hoạt cùng Phòng Thông tin - Tổng hợp.

2
Lê Xuân Thành
Phó Giám đốc  0915914979

- Tham mưu, giúp việc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo lĩnh vực Trạm Nghiên cứu, thực nghiệm, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

3 Lê Danh Hồng Phó trưởng phòng Thông tin – Tổng hợp 0914475423

- Tham mưu, phụ trách phòng Thông tin – Tổng hợp.

4
Đào Trọng Tuấn
Trưởng phòng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 0912322775

- Tham mưu, phụ trách phòng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

5 Nguyễn Thị Thanh Hoa Trưởng trạm Nghiên cứu, thực nghiệm, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 0982427668

- Tham mưu, phụ trách trạm Nghiên cứu, thực nghiệm, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.


2. Chi bộ Trung tâm: Chi bộ có 19 đảng viên chính thức, đảng viên nữ 10 đồng chí (chiếm 52,63%), đảng viên nam 09 đồng chí (chiếm 47,37%); Ban chi uỷ 04 đồng chí (Bí thư, Phó bí thư và 02 Chi uỷ viên); trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 02 đồng chí, Trung cấp 09 đồng chí.

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN

TT Họ và tên Chức vụ Đảng TT Họ và tên Chức vụ Đảng
1 Lê Viết Bảo Bi thư 11 Trương Thu Hằng Đảng viên
2 Lê Xuân Thành Phó bí thư 12 Dương Ngọc Thương Đảng viên
3 Nguyễn Thị Thanh Hoa Chi uỷ viên 13 Lương Diệu Trang Đảng viên
4 Đào Trọng Tuấn Chi uỷ viên 14 Lê Hải Hà Đảng viên
5 Lê Danh Hồng Đảng viên 15 Trịnh Thị Hằng Đảng viên
6 Phan Thu Hương Đảng viên 16 Nguyễn Thành Hưng Đảng viên
7 Đặng Thị Hồng Hiệp Đảng viên 17 Đỗ Thu Phương Đảng viên
8 Hoàng Minh Tuân Đảng viên 18  Đào Thị Như Anh Đảng viên
9 Lê Trọng Tấn Đảng viên 19 Trần Văn Tuyên Đảng viên
10 Hà Thị Hương Xoan Đảng viên      
video photo

Liên kết website