Thứ năm, 18/07/2024
Hệ thống đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm, các tin bài và số liệu chỉ có tính tham khảo!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  - Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái

  - Địa chỉ: Số 729 - đường Yên Ninh - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái

  - Giám đốc Trung tâm: Ông Lê Viết Bảo

  - Điện thoại: 02163.852151 | Fax: 02163.852151

  - Email: banbientap.trungtamudktkhcn@yenbai.gov.vn

 

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT Họ và tên Chức vụ

Điện thoại

Lĩnh vực phụ trách
1 Lê Viết Bảo Giám đốc  0912785261

- Lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Quyết định số 738/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động của Phòng Thông tin - Tổng hợp, Phòng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Sinh hoạt cùng Phòng Thông tin - Tổng hợp.

2 Lê Xuân Thành Phó Giám đốc  0915914979

- Tham mưu, giúp việc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo lĩnh vực Trạm Nghiên cứu, thực nghiệm, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

3 Lê Danh Hồng Phó trưởng phòng Thông tin – Tổng hợp 0914475423

- Tham mưu, phụ trách phòng Thông tin – Tổng hợp.

4 Đào Trọng Tuấn Trưởng phòng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 0912322775

- Tham mưu, phụ trách phòng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

5 Nguyễn Thị Thanh Hoa Trưởng trạm Nghiên cứu, thực nghiệm, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 0982427668

- Tham mưu, phụ trách trạm Nghiên cứu, thực nghiệm, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.


video photo

Liên kết website